Σε διαδικασία δημοπρασίας το έργο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νότιας Κυνουρίας

0
127

Παραμονές Χριστουγέννων ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπος Λυσίκατος γνωστοποίησε με μήνυμά του την έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου της κατασκευής του γηπέδου και του σταδίου Λεωνιδίου! Μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια για υλοποίηση μιας σύγχρονης εγκατάστασης που με την ολοκλήρωσή της, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον αθλητισμό και τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τις 744.000 ευρώ και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24/01/2022.

Αναλυτικά η περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα έχει αναλυτικά ως εξής:

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας,
Διακηρύττει

με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την  24/01/ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00:00 μ.μ

Ο κωδικός CPV του έργου είναι CPV: 45212200-8
Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 600.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, και αναθεώρηση,) πλέον Φ.Π.Α. 24%  144.000,00 €.
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 744.000,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Ε.Ε.Σ στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, Αριθμός διαγωνισμού 185727, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας www.notiakynouria.gov.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών     που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου Πρασίνου, Οικοδομικών και Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με την  Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω    Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήρια Επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Απαιτείται η εκπλήρωση των κριτηρίων που αφορούν στην

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα άρθρα 22.Β, 22.Γ και 22.Δ της Διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης  αξίας  της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 12.000,00€ (δώδεκα χιλιάδων  ευρώ). και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΝότιαςΚυνουρίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 12 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Διακόσιες Εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, άξονας προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, αρμόδιος Υπάλληλος Μαντζανά Γεωργία (τηλ.: 2757022807, Φαξ: 2757022246) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here