Σε εξέλιξη από σήμερα ο ανοιχτός διαγωνισμός για την αντικατάσταση της στέγης του κλειστού γυμναστηρίου!

0
307

Ξεκινούν ουσιαστικά οι διαδικασίες διεξαγωγής του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης». Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα λύσεις ένα σοβαρό θέμα λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου ιδίως τους Χειμερινούς μήνες όπου το φαινόμενο της κακής στεγανότητας ήταν έντονο δημιουργώντας ακόμη και σήμερα σοβαρά προβλήματα.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ξεκίνησε σήμερα 11 Ιανουαρίου 2019 βάσει της σχετικής περίληψης διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία στις 7 Φεβρουαρίου 2019.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της περίληψης διακήρυξης έχει αναλυτικά ως εξής:

 

«Τρίπολη, 07/01/2019

Αριθμ. Πρωτ:397

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 1. Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 170.000,00€.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες, που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 136.433,25€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

 1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
 2. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-01-2019 και ώρα 11.00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07-02-2019 και ώρα 10.00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tripolis.gr

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., νέο πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, Παράρτημα Β’.

 1. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 2. Ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ. σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΙΙ. Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν:

α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακόσια σαράντα δύο ευρώ (2.742,00 €) και

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(ΦΕΚ Β’ 3698/16- 11-2016).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 06-09-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ και μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 3669/2008.

Οι προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, για να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική Επιχείρηση, που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού ΜΕΕΠ, δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά, που ζητούνται, πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

 1. Οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας ζητούνται μόνο για να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική Επιχείρηση, που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, που πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού ΜΕΕΠ, δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά, που ζητούνται, πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: ΠΔΕ (ΣΑΕ0162018ΣΕ01600060).
DCIM100MEDIADJI_0008.JPG

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%o, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).

 1. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
 2. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στον ανάδοχο.
 3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.
 2. Το έργο ταξινομείται με CPV 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων)

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (τηλ. 2713 – 600442) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here