Τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών μέσω σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας

0
157
ΦΩΤΟ: GGA.GOV.GR

Τροπολογία προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η οποία εντάσσεται στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιλαμβάνει δύο διατάξεις που έχουν ως εξής:

α) Χρήση μέσων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες – Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων και

β) Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)

Σε ότι αφορά την πρώτη διάταξη σκοπός της τροπολογίας είναι μέσω της χρήσης Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας να μην παρεμποδιστεί η δυνατότητα συμμετοχής μελών αθλητικών σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες. Μια τροπολογία που εφ’ όσον ψηφιστεί, πρόκειται να διευκολύνει τις διαδικασίες παρά την πανδημία του Κορωνοϊού, για τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών που αποτελούν μήνες τώρα εκκρεμότητα.

Τέλος η δεύτερη  διάταξη αφορά το κενό και ασάφεια που είχε δημιουργηθεί στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή λόγω της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το περασμένο Καλοκαίρι για το 2021, προβλέπονται τη διεύρυνση της θητείας των μελών της Ε.Π.Ε. έως το Φθινόπωρο του 2021.

 

Τι αναφέρουν οι δύο διατάξεις της τροπολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού…

Αναλυτικά το περιεχόμενο των δύο διατάξεων της τροπολογίας που σχεδιάζει να προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

«Άρθρο 1 | Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες – Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων

1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε,), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματος τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεταιτουλάχιστον εικοσιπέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.

3. Με κοινή απόφαση, του αρμόδιου νια τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, δύναται να μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των μελών τους για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021.

4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στα καταστατικά των αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης δύναται να διεξαχθούν έως την 30η.6.2021. Οι θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30η.6.2021.

Άρθρο 2 | Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)

Ειδικά για τους θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α’ 16) κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ολομέλεια της Διοίκησης θα αναδειχθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία των μελών της παρούσας Ολομέλειας της Διοίκησης της Ε.Π.Ε., που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί μετά από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται έως την ανάδειξη της νέας.».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here