11122018Δευ
Thursday
 

To“contraepithesi.gr” συμμετέχει στην Πανελλαδική απεργία!

CONTRA APERGIA 01Πανελλαδική 24ωρη απερ­γία την Τετάρτη 7 Δεκεμ­βρίου, από τις 06:00 μέχρι τις 06:00 της επο­μέ­νης, κηρύσ­σει η Πανελληνία Ομο­σπον­δία Ενώ­σεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), συμ­με­τέ­χο­ντας στην απερ­γιακή κινη­το­ποί­ηση που κήρυξε η ΓΣΕΕ.

Στην απερ­γία οι εργα­ζό­με­νοι όλων των ενη­με­ρω­τι­κών εντύ­πων, ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κών και δια­δι­κτυα­κών μέσων, καλού­νται να συμ­με­τά­σχουν μαζικά και αγω­νι­στικά για να διεκ­δι­κή­σουμε τα δικαιώ­ματά μας στη ζωή, την υγεία μας, και να υπε­ρα­σπι­στούμε την ελευ­θε­ρο­τυ­πία και τον πλουραλισμό.

Η ΠΟΕΣΥ καλεί όλους τους εργα­ζό­με­νους την ημέρα της απερ­γίας (Τετάρτη 7 Δεκεμ­βρίου) να πάρουν μέρος στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση στις 12:00 έξω από το κτί­ριο της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20) για να διεκδικήσουμε:

Θεσμο­θέ­τηση πόρου από τα έσοδα όλων των έντυ­πων, ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κών και δια­δι­κτυα­κών μέσων, υπέρ των επι­κου­ρι­κών Ταμείων μας.

Την αυτο­νο­μία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενημέρωσης.

Ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση, σε οποιο­δή­ποτε Μέσο και αν εργά­ζο­νται, με μισθωτή εργα­σία πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και ΣΣΕ, και με την προ­ϋ­πό­θεση ότι θα είναι μέλη αντί­στοι­χης συν­δι­κα­λι­στι­κής Ένωσης.

Αξιο­πρε­πείς μισθούς και συντά­ξεις, άμεση αντι­με­τώ­πιση της ανερ­γίας και σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων.

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω η ενημερωτική ιστοσελίδα contraepithesi.gr συμμετέχει στην Πανελλαδική 24ωρη απεργία, από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 06:00 έως την ίδια ώρα της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2016, καθώς δεν θα υπάρχει ενημέρωση της ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο 24ωρο.

 

 


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Alternative flash content

Requirements

KATASTIMA ENOIKIAZETAI BANNER

IRIDA SWIMMING BANNER

VARDOUNIOTIS ALEXIOS BANNER

aspet banner 2018-19

Επι του πιεστηριου

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.contraepithesi.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies που χρησιμοποιούτνται από τον ιστότοπο μας, καθώς και των εφαρμογών διαχείρισης της κίνησης για να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα από αυτά ή όχι.